Algemene voorwaarden

van Vitelco B.V. handelend onder de naam smaakvolvlees.nl, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch (Gedeponeerd onder KvK nr. 16016191)

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vitelco B.V., handelend onder de naam SMAAKVOLVLEES.nl, statutair gevestigd te ’s-Hertogenbosch (hierna te noemen: “VITELCO”) en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen VITELCO en haar contractspartij (hierna te noemen: “de wederpartij”) gesloten overeenkomsten in het kader van de hierna genoemde activiteiten. VITELCO verkoopt kalfsvlees, varkensvlees en rundvlees (in bevroren staat) online (digitaal) aan consumenten, zulks in de ruimste zin van het woord, hierna ook te noemen “de werkzaamheden” en “het PALI-vlees”.
 2. De wederpartij, die reeds eerder overeenkomsten met VITELCO is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen haar en VITELCO in te stemmen.
 3. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die met VITELCO via elektronische weg een overeenkomst heeft (af)gesloten met betrekking tot de koop van het PALI-vlees respectievelijk wenst (af) te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn vermeld op de website van VITELCO, te weten www.smaakvolvlees.nl.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. Alvorens de overeenkomst tussen VITELCO en de wederpartij wordt gesloten wordt de tekst van deze voorwaarden aan de wederpartij langs elektronische weg (digitaal) ter beschikking gesteld, en wel op en zodanige wijze dat deze voorwaarden eenvoudig door de wederpartij kunnen worden bekeken en opgeslagen.
 2. Door VITELCO gedane aanbiedingen met betrekking tot het PALI-vlees zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien deze aanbiedingen niet meer beschikbaar zijn wordt dit zo spoedig mogelijk door VITELCO op de website www.smaakvolvlees.nl vermeld.
 3. Het aanbod van VITELCO bevat een duidelijke omschrijving van het PALI-vlees en is in voldoende mate gespecificeerd, waardoor de wederpartij een goede indruk krijgt en een goede beoordeling kan maken van het PALI-vlees. Foto’s op de website van het PALI-vlees geven een goede en zoveel mogelijk waarheidsgetrouw beeld van het PALI-vlees.
 4. De overeenkomst tussen VITELCO en de wederpartij komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van het aanbod van VITELCO en de aanvaarding van de voorwaarden waaronder dit aanbod geschiedt. Geschiedt het aanbod via elektronische weg dan bevestigt VITELCO direct de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod van de wederpartij.
 5. VITELCO is gehouden om bij een overeenkomst via elektronische weg passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data (AVG). VITELCO zorgt tevens voor een veilige web-omgeving.
 6. In een aanbod voorkomende kennelijke fouten en/of vergissingen binden VITELCO niet.
 7. Wijzigingen van en/of aanvullingen op een tussen partijen gesloten overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door VITELCO en de wederpartij eenduidig schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. (uitvoering) Overeenkomst

 1. VITELCO verricht de werkzaamheden naar beste vermogen en draagt er zorg voor dat het PALI-vlees voldoet aan hetgeen daaromtrent op haar website wordt vermeld en voorts aan de eisen van veiligheid, hygiëne en dierenwelzijn zulks conform de actuele Europese en Nederlandse wet- en regelgeving, hetwelk wordt getoetst door de NVWA. VITELCO is gecertificeerd.
 2. Het PALI-vlees wordt in bevroren staat aan de wederpartij geleverd.
 3. VITELCO is gerechtigd, indien zij dit voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden wenselijk of noodzakelijk acht en zo nodig na overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van de werkzaamheden derden in te schakelen.
 4. De werkzaamheden worden uitgevoerd in onderling overleg tussen VITELCO en de wederpartij.
 5. Ingeval van een gebrek in de werkzaamheden heeft VITELCO het recht deze binnen een redelijke termijn (i.c. 10 dagen na schriftelijke ontvangst melding) te herstellen, zonder deswege schadeplichtig te zijn.

De wederpartij staat in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan VITELCO verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4. Herroepingsrecht

 1. De wederpartij heeft geen herroepingsrecht ten aanzien van het PALI-vlees zoals is vastgelegd in artikel 6: 230p BW, aangezien de verkoop van het PALI-vlees valt onder de uitzondering van artikel 6: 230p lid f sub b. Het PALI-vlees dat de wederpartij (via de webwinkel) van VITELCO koopt heeft namelijk slechts een beperkte houdbaarheid en kan daarom niet worden geretourneerd. De verkoop is na een succesvolle betaling door de wederpartij definitief.
 2. VITELCO heeft het bepaalde van het vorige lid expliciet vermeld op haar website onder de pagina “retourneren”.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen transport

 1. De levering (en het transport) van het PALI-vlees door VITELCO aan de wederpartij geschiedt door VITELCO zelf dan wel door een door VITELCO ingeschakelde derde, en wel aan het adres van de wederpartij, zoals door de wederpartij aan VITELCO is opgegeven.
 2. VITELCO mag uitgaan van het door de wederpartij opgegeven adres. De wederpartij is verplicht het PALI-vlees op dit adres en op de door VITELCO opgegeven tijd in ontvangst te nemen.
 3. 3. De door VITELCO aan de wederpartij opgegeven (af)leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij de totstandkoming van de overeenkomst aan haar bekende gegevens vastgesteld en zullen door VITELCO zoveel mogelijk in acht worden genomen. VITELCO is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim.
 4. Ingeval de wederpartij de voor VITELCO benodigde informatie en/of verplichtingen in het kader van de werkzaamheden niet tijdig, onjuist dan wel in onvoldoende mate aan VITELCO verstrekt of voldoet, kan dit invloed hebben op de overeengekomen datum, aanvang en/of duur van de (uitvoering van de) werkzaamheden, hetgeen voor rekening en risico van de wederpartij komt. Hierdoor veroorzaakte redelijke extra kosten dienen door de wederpartij aan VITELCO te worden vergoed. De wederpartij is gehouden om VITELCO van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de totstandkoming van de overeenkomst bekend worden.

Artikel 6. Prijs en prijsverhoging

 1. De door VITELCO gehanteerde prijzen voor het PALI-vlees zijn inclusief B.T.W. tenzij anders aangegeven.
 2. Indien door VITELCO duidelijke rekenfouten in de prijs en/of prijsverhoging zijn gemaakt kunnen deze te allen tijde door haar worden hersteld.
 3. Alle door VITELCO gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro’s.

 Artikel 7. Betaling

 1. De wederpartij is gehouden de door VITELCO voor het PALI-vlees gezonden factuur direct en voorafgaande aan de levering van het PALI-vlees en conform de door VITELCO gestelde voorwaarden aan haar te betalen op haar op de factuur vermelde bankrekening.
 2. Indien de factuur niet op de in het vorige lid bepaalde wijze is betaald vindt geen levering van het PALI-vlees aan de wederpartij plaats. VITELCO is jegens de wederpartij ter zake niet schadeplichtig.
 3. De administratie van VITELCO strekt, behoudens tegenbewijs, tot volledig bewijs van het door de wederpartij aan haar verschuldigde, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8. Annulering en wijziging

 1. VITELCO behoudt zich het recht voor geringe aanpassingen met betrekking tot het (door de wederpartij bestelde) PALI-vlees, zoals het gewicht, aan te brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht heeft het (bestelde) PALI-vlees te annuleren of de betreffende overeenkomst te (laten) ontbinden.
 2. VITELCO heeft het recht de overeenkomst te annuleren indien de levering vanuit veterinair oogpunt tijdelijk niet mogelijk is en/of specifieke veiligheids- en/of milieu voorschriften en/of andere wettelijke voorschriften (tijdelijk) niet in acht kunnen worden genomen.
 3. VITELCO heeft het recht de overeenkomst te annuleren indien het PALI-vlees niet meer of tijdelijk niet meer voorradig is.
 4. De wederpartij aanvaardt dat, indien zij meer PALI-vlees wenst te bestellen dan in eerste instantie aan VITELCO opgegeven, het tijdstip van de levering van het PALI-vlees daardoor kan worden beïnvloed. VITELCO zal de wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 9. Niet tijdige afname

 1. Het PALI-vlees wordt door de bezorger op het door de wederpartij aangegeven adres aan de wederpartij aangeboden. Vindt aflevering niet plaats, dan kan VITELCO de kwaliteit van het product niet meer garanderen en vervalt iedere aansprakelijkheid ter zake.

 Artikel 10. Reclames en klachttermijnen

 1. Mede gelet op de aard van de werkzaamheden, te weten de levering van PALI-vlees (bederfelijke waar) is de wederpartij verplicht het PALI-vlees direct bij de (af)levering daarvan dan wel zo spoedig daarna als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na (af)levering, te controleren alsmede daarbij na te gaan of het PALI-vlees aan de overeenkomst beantwoordt. Eventuele klachten of onregelmatigheden dienen door de wederpartij direct, maar ten laatste binnen 24 uur na aflevering gemeld te worden aan Vitelco.
 2. Indien een klacht over een gebrek naar het oordeel van VITELCO gegrond is zal zij te harer keuze hetzij het PALI-vlees terugnemen en het door de wederpartij betaalde bedrag aan haar retourneren hetzij hetzelfde soort vlees opnieuw aan de wederpartij leveren. VITELCO is in dergelijke situaties niet tot enige schadevergoeding gehouden. De wederpartij heeft niet het recht om het aanbod van VITELCO tot het leveren van hetzelfde soort vlees te weigeren, tenzij zulks in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden verlangd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VITELCO is, indien deze aansprakelijkheid door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de aantoonbare schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van VITELCO beperkt tot de netto factuurwaarde van de (overeengekomen) werkzaamheden, voor zover die schade daadwerkelijk door de wederpartij is geleden en door haar is betaald.
 2. VITELCO is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel.
 3. Een aansprakelijkheid van VITELCO kan uitsluitend ontstaan nadat de wederpartij direct na de einde van de werkzaamheden of direct bij het constateren van de tekortkoming, haar deugdelijk en schriftelijk in gebreke heeft gesteld en aan VITELCO een redelijke termijn heeft verschaft om de tekortkoming op te heffen.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van VITELCO of van haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12. Overmacht

 1. Indien VITELCO als gevolg van overmacht tijdelijk niet in staat is haar werkzaamheden uit te voeren zoals is overeengekomen is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien VITELCO door overmacht blijvend niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, heeft zij het recht deze werkzaamheden schriftelijk met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van VITELCO en/of derden aan wie zij werkzaamheden heeft uitbesteed en/of andere hulppersonen, stagnatie in de productie en levering door leveranciers, die VITELCO voor de uitvoering van haar werkzaamheden benodigt, kalverenziekten en/of de vrees daartoe waardoor het transport van het PALI-vlees van overheidswege of anderszins niet is toegestaan, storingen in het verkeer (zoals wegblokkades), grondstoffengebrek, productiestoringen, vertragingen in transporten, werkonderbrekingen en/of stakingen, bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, andere overheidsmaatregelen dan hiervoor genoemd, oorlogsomstandigheden, een pandemie, brand en extreme weersomstandigheden.

Artikel 13. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Ieder geschil tussen VITELCO en de wederpartij wordt, zulks in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost Brabant.
 2. Aanbiedingen van en overeenkomsten met VITELCO worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.